ថ្នាក់ទី៣គណិតវិទ្យាមេរៀនទី៩៖ វិធីគុណ(រៀនសាឡើងវិញ)ការគុណចំនួនមានលេខ 2ខ្ទង់នឹង1ខ្ទង់មានត្រាទុក(លំហាត់)

Please log in or register to like posts.
វីដេអូ

ថ្នាក់ទី៣គណិតវិទ្យាមេរៀនទី៩៖ វិធីគុណ(រៀនសាឡើងវិញ)ការគុណចំនួនមានលេខ 2ខ្ទង់នឹង1ខ្ទង់មានត្រាទុក(លំហាត់)

You do not have permission to write comment on this post.

Log in Register