ថ្នាក់ទី៤​ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី៦៖ មធ្យោបាយធ្វើទំនាក់ទំនង សន្ទនា​ ៖​ ការនិយាយទូរស័ព្ទទៅកាន់មិត្ត

Please log in or register to like posts.
វីដេអូ

ថ្នាក់ទី៤​ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី៦៖ មធ្យោបាយធ្វើទំនាក់ទំនង សន្ទនា​ ៖​ ការនិយាយទូរស័ព្ទទៅកាន់មិត្ត

You do not have permission to write comment on this post.

Log in Register