ថ្នាក់ទី២ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី១៤៖ ធរណីមាត្រ (ការប្រៀបធៀបទំហំរូបធរណីមាត្រ)

Please log in or register to like posts.
វីដេអូ

ថ្នាក់ទី២ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី១៤៖ ធរណីមាត្រ (ការប្រៀបធៀបទំហំរូបធរណីមាត្រ)

You do not have permission to write comment on this post.

Log in Register