ថ្នាក់ទី២ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី១៦៖ ទិន្នន័យ (ការសង់ក្រាប និងបកស្រាយទិន្នន័យពីប្រភពច្រើន) (លំហាត់)

Please log in or register to like posts.
វីដេអូ

ថ្នាក់ទី២ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី១៦៖ ទិន្នន័យ (ការសង់ក្រាប និងបកស្រាយទិន្នន័យពីប្រភពច្រើន) (លំហាត់)

You do not have permission to write comment on this post.

Log in Register