ថ្នាក់ទី២ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី១៧៖ លំនាំគំរូ (ប្រាប់អំពីលំនាំគំរូដោយប្រើរូប និងវត្ថុពិត)

Please log in or register to like posts.
វីដេអូ

ថ្នាក់ទី២ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី១៧៖ លំនាំគំរូ (ប្រាប់អំពីលំនាំគំរូដោយប្រើរូប និងវត្ថុពិត)

You do not have permission to write comment on this post.

Log in Register