ថ្នាក់ទី២ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី១៧៖ លំនាំគំរូ (ការបំពេញ និងបង្កើតលំនាំគំរូតាមចំនួន)

Please log in or register to like posts.
វីដេអូ

ថ្នាក់ទី២ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី១៧៖ លំនាំគំរូ (ការបំពេញ និងបង្កើតលំនាំគំរូតាមចំនួន)

You do not have permission to write comment on this post.

Log in Register