ក្រសួងព័ត៌មាន សម្រេចអនុញ្ញាតឱ្យ វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាម៉េរិក ចាក់ផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មាន តាមវិទ្យុ 103.50 MHz ឡើងវិញ

Please log in or register to like posts.
ព័ត៌មាន

ក្រសួងព័ត៌មាន សម្រេចអនុញ្ញាតឱ្យ វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាម៉េរិក ចាក់ផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មាន តាមវិទ្យុ 103.50 MHz ឡើងវិញ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ —


Credit: http://akp.gov.kh/kh/post/detail/31552

You do not have permission to write comment on this post.

Log in Register