ក្រសួងអប់រំ ជូនដំណឹងពីការផ្សព្វផ្សាយវីដេអូបង្រៀន សម្រាប់កម្មវិធី សមមូលអប់រំកម្រិតមូលដ្ឋានតាមអ៊ីនធឺណិត និងកម្មវិធីអក្ខរកម្ម តាមរយៈ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្លូវការរបស់ខ្លួន

Please log in or register to like posts.
ព័ត៌មាន

ក្រសួងអប់រំ ជូនដំណឹងពីការផ្សព្វផ្សាយវីដេអូបង្រៀន សម្រាប់កម្មវិធី សមមូលអប់រំកម្រិតមូលដ្ឋានតាមអ៊ីនធឺណិត និងកម្មវិធីអក្ខរកម្ម តាមរយៈ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្លូវការរបស់ខ្លួន
AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ —

You do not have permission to write comment on this post.

Log in Register