សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបន្តអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាល ក្នុងភូមិសាស្រ្តរាជធានីភ្នំពេញ

Please log in or register to like posts.
ព័ត៌មាន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ —

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ សម្រេចបន្តវិធានការរដ្ឋបាល ដោយផ្អាកសកម្មភាពការងារ មុខរបរ ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ នៃការឆ្លងជំងឺ​កូវីដ-១៩ និងការជួបជុំជាលក្ខណៈឯកជន រយៈពេល ១៤ថ្ងៃ បន្ថែមទៀត ចាប់ពីថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ដល់ ថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១។

សេចក្តីសម្រេចមានដូចខាងក្រោម៖

You do not have permission to write comment on this post.

Log in Register