សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី១ ជូនដល់ជូនដល់កុមារ និងយុវវ័យ អាយុចាប់ពី ១២ ដល់ក្រោម ១៨ឆ្នាំ និងចាប់ពី ១៨ឆ្នាំឡើង ដែលខកខានមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងភូមិសាស្រ្តរាជធានីភ្នំពេញ

Please log in or register to like posts.
ព័ត៌មាន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ — 

You do not have permission to write comment on this post.

Log in Register