ក្រសួងអប់រំ ជូន ដំណឹងពីការ ប្រកួត ប្រជែង ពាន រង្វាន់ កម្មវិធី អក្ខរកម្ម អន្តរជាតិ ឆ្នាំ ២០២០ របស់ អង្គការ សិក្សា វិទ្យាសាស្ត្រ អប់រំ និង វប្បធម៌ នៃ អង្គការ សហប្រជាជាតិ UNESCO លើ ប្រធាន បទ “Teaching and Learning Literacy : The Role of Educators and Changing Pedagogies”

Please log in or register to like posts.
ព័ត៌មាន

ក្រសួងអប់រំ ជូន ដំណឹងពីការ ប្រកួត ប្រជែង ពាន រង្វាន់ កម្មវិធី អក្ខរកម្ម អន្តរជាតិ ឆ្នាំ ២០២០ របស់ អង្គការ សិក្សា វិទ្យាសាស្ត្រ អប់រំ និង វប្បធម៌ នៃ អង្គការ សហប្រជាជាតិ UNESCO លើ ប្រធាន បទ “Teaching and Learning Literacy : The Role of Educators and Changing Pedagogies”

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០​ —

You do not have permission to write comment on this post.

Log in Register