សារអប់រំ របស់ក្រសួងសុខាភិបាល៖ «តើអ្នកត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះក្នុងអំឡុងពេលដាក់ខ្លួនដាច់ដោយឡែក ក្នុងការការពារជំងឺកូវីដ១៩?»

Please log in or register to like posts.
ព័ត៌មាន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១២ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២០ —

 

You do not have permission to write comment on this post.

Log in Register