គណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ជូនព័ត៌មានស្តីពីយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីសែល (Covishield) សម្រាប់ក្រុមមនុស្សអាយុ ៦០ឆ្នាំឡើង នៅរាជធានីភ្នំពេញ

Please log in or register to like posts.
ព័ត៌មាន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ —

You do not have permission to write comment on this post.

Log in Register