សេចក្តីកែតម្រូវព័ត៌មាន ក្រសួងសុខាភិបាល

Please log in or register to like posts.
ព័ត៌មាន

<p>សេចក្តីកែតម្រូវព័ត៌មាន របស់ គ.វ.ក-១៩ ស្តីពីយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់ (Sinovac) ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ស្អែកនេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ —

 សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីមរណភាព ដោយវីរុសកូវីដ-១៩ លើស្ត្រី ជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២៨ឆ្នាំម្នាក់

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ —

 ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសពីករណីមរណភាព របស់ស្ត្រី អាយុ ៥៦ឆ្នាំម្នាក់ នៅរាជធានីភ្នំពេញ ដោយវីរុសកូវីដ-១៩

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ —

 

You do not have permission to write comment on this post.

Log in Register