នៅព្រឹកនេះ ឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យ ម៉មប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល បានចូលរួមជាអធិបតីបើកកិច្ចប្រជុំ គណៈកម្មការអន្តរក្រសួង

Please log in or register to like posts.
ព័ត៌មាន

នៅព្រឹកនេះ ឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យ ម៉មប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល បានចូលរួមជាអធិបតីបើកកិច្ចប្រជុំ គណៈកម្មការអន្តរ ក្រសួង ស្ដីពីការឆ្លើយតបការរាតត្បាត នៃជំងឺកូវីដ១៩ (Covid-19) នៅទីស្ដីការក្រសួង នាព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែមេសាឆ្នាំ២០២០នេះ ។ថ្លែងបើកកិច្ចប្រជុំនោះ ឯកឧត្តម រដ្ឋមន្ត្រី ម៉ម ប៊ុនហេង បានគូសបញ្ជាក់ថា បើតាមរបៀបវរៈនៃកិច្ចប្រជុំ នៅព្រឹកនេះរួមមាន

១ -ការគ្រប់គ្រងសម្ភារៈបរិក្ខារ និងការគ្រប់គ្រងថវិកា សម្រាប់ឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺកូវីដ១៩ ។ ២-បច្ចុប្បន្នភាពនៃការគ្រប់គ្រងជំងឺ កូវីដ១៩ ។ និង៣-ការវាយតម្លៃ និងការត្រៀមឆ្លើយតបក្នុងការករណីមានការ រាតត្បាតជំងឺកូវីដ១៩នៅក្នុងសហគមន៍ ។

You do not have permission to write comment on this post.

Log in Register