ថ្នាក់ទី៣ មុខវិជ្ជា គណិតវិទ្យា មេរៀនទី៩ (វិធីគុណនឹង៨)

Please log in or register to like posts.
វីដេអូ

ថ្នាក់ទី៣ មុខវិជ្ជា គណិតវិទ្យា មេរៀនទី៩ (វិធីគុណនឹង៨)
បង្រៀនដោយ អ្នកគ្រូ សោភ័ណ រ៉ានី
មកពីសាលាបឋមសិក្សាពោធិ៏សាត់ ក្រុងពោធិ៏សាត់ ខេត្តពោធិ៏សាត់

You do not have permission to write comment on this post.

Log in Register