គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី៥ មេរៀនទី១២ រូបិយវត្ថុ

Please log in or register to like posts.
វីដេអូ

គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី៥ មេរៀនទី១២ រូបិយវត្ថុ
ការគណនាតម្លៃវត្ថុតាមអត្រាប្តូរប្រាក់
បង្រៀនដោយ លោកគ្រូ ជួន ជំនាញ

You do not have permission to write comment on this post.

Log in Register