គីមីវិទ្យា ថ្នាក់ទី១០ មេរៀនទី១ ប្រេងកាត និងឥទ្ទនៈ (ត)

Please log in or register to like posts.
វីដេអូ

គីមីវិទ្យា ថ្នាក់ទី១០ មេរៀនទី១ ប្រេងកាត និងឥទ្ទនៈ (ត)
បង្រៀនដោយ លោកគ្រូ កុល យុទ្ធី

You do not have permission to write comment on this post.

Log in Register