ថ្នាក់ទី១ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី៩ ធរណីមាត្រ ខ្សែកោង និងខ្សែកាច់

Please log in or register to like posts.
វីដេអូ

ថ្នាក់ទី១ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី៩ ធរណីមាត្រ ខ្សែកោង និងខ្សែកាច់
បង្រៀនដោយ៖ លោកគ្រូ អុន សំអូន

You do not have permission to write comment on this post.

Log in Register