គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី៤ មេរៀនទី១២ ចំនួនទសភាគ

Please log in or register to like posts.
វីដេអូ

គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី៤ មេរៀនទី១២ ចំនួនទសភាគ ចំនួនទសភាគមានតម្លៃធំជាង១
បង្រៀនដោយ អ្នកគ្រូ ម៉ា ផល្លា

You do not have permission to write comment on this post.

Log in Register