ថ្នាក់ទី១គណិតវិទ្យាមេរៀនទី១១វិធីបូកនិងវិធីដក

Please log in or register to like posts.
វីដេអូ

ថ្នាក់ទី១ មុខវិជ្ជា គណិតវិទ្យា មេរៀនទី១១ វិធីបូកនិងវិធីដកចំនួនដស់២០
(វិធីបូកដែលមានតួលេខ១ខ្ទង់)
បង្រៀនដោយ អ្នកគ្រូ អុន សំអូន

You do not have permission to write comment on this post.

Log in Register